نظریه های رمان در ایران

  • تعداد صفحات: 304 صفحه
  • سال انتشار: 1399
  • نوبت چاپ: 1
  • قطع کتاب: وزیری
  • نوع جلد: شومیز
  • وزن کتاب: 460 گرم
  • شابک: 9789646748811
70,000تومان
تعداد

خلا صه کتاب

بررﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه، از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪۀ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ادﺑﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﻣﺎن در اﯾﺮان دارد، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، در ﺧﻼل ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ، اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪاﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ رﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی رﻣﺎن، ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۳۴۰، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻀﺎد را در اﯾﺮان ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد...