نمایش ذهن در داستان منتشر شد...

  • ۱۳۹۸-۰۹-۱۰
  • بازدید: 709

کتاب نمایش ذهن در داستان که درآمدی بر تطور روایت ذهنی در داستان‌ نویسی از جمالزاده تا گلشیری است به نثر دکتر فواد مولودی عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» منتشر شد...

کتاب نمایش ذهن در داستان که درآمدی بر تطور روایت ذهنی در داستان‌نویسی از جمالزاده تا گلشیری است به نثر دکتر فواد مولودی عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» منتشر شد...

.....پژوهش روشمند در باب شاخه‎ های مختلف داستان ایرانی از ضروریات مطالعات ادبی ما در روزگار معاصر است. بر همین مبنا، در کتاب حاضر کوشیده ‎ایم شیوۀ «روایت ذهنی» را در داستان ایرانی بررسی کنیم و سیر تطور آن را از آغاز تا تثبیت نشان دهیم. در فصل نخست، در باب سرشت زیبایی ‎شناختی این شیوۀ داستان‎ نویسی بحثی نظری کرده‎ ایم و دلایل پیدایش آن را در نظام معرفتی آغاز قرن بیستم در غرب، به اجمال برشمرده‎ ایم. در فصل دوم، با تحلیل چندین داستان از نویسندگان شاخصی همچون جمال‎زاده، هدایت، چوبک، گلستان و آل احمد، نقطه‎های آغاز و مراحل تحول این شیوه را در فاصلۀ سال‎های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۵ نشان داده ایم؛ و در فصل سوم، با تحلیل داستان‎های گلشیری از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ کوشیده ‎ایم سهم و جایگاه او را در تثبیت این شیوۀ روایت معلوم کنیم. تحلیل داستان‎ها در آغاز بیشتر جزء‎نگارانه، کارگاهی و با رویکردی آسیب ‎شناسانه است؛ و در ادامه ـ به ویژه در بخش مربوط به گلشیری ـ کیفی ‎تر و سیال ‎تر می‎شود...