بازتاب طبقات اجتماعی در طنز معاصر  ایران
بازتاب طبقات اجتماعی در طنز معاصر  ایران

بازتاب طبقات اجتماعی در طنز معاصر ایران

در دست چاپ

خلا صه کتاب

تحلیل و بررسی جامعه شناسانه ادبیات و زیرمجموعه های آن بخصوص طنز، یکی از مطالعات بین رشته ای است که پژوهشگران ادبیات و جامعه شناسی با بهره گیری از مبانی و روش های تحقیق در این دو حوزه، به کاوش در باب آن می پردازند. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به ارتباط جامعه و ادبیات و بررسی کارکردهای خاص آثار ادبی در دوره های مهم تاریخی، در بخض اصلی اثر، با تکیه بر روش جامعه شناسی محتواها (روش پیشنهادی هانری زالامانسکی) به بررسی بازتاب حضور طبقات اجتماعی در آثار داستانی پنج تن از طنزپردازان معاصر پرداخته شده است. اثر حاضر در پی پاسخی برای این پرسش است که این طنزپردازان، تا چه اندازه توانسته اند واقعیات جامعه و منویات، خواسته ها و دغدغه های طبقات مختلف اجتماعی را در آثار خویش منعکس کنند و نمود و بازتاب اعضای طبقات گوناگون جامعه در آثار آنان چه کیفیتی داشته است.